Antimobbestrategi

Gældende fra august 2022 - revideres 2023

Det bedste middel mod mobning er trygge og tolerante fællesskaber. Når der er sammenhold og forståelse for hinanden i en ungdomsgruppe, har mobningen sværere ved at opstå.

Formål:
At sætte fokus på elevernes trivsel.
Vi har i mange år arbejdet målrettet med vores elevers trivsel. Derfor gennemsyrer relationsarbejdet med de unge hele vores hverdag. Vi tror på, at hvert enkelt individ gør sit bedste ud fra den bagage, vedkommende har med sig.
Som elev er man forpligtet til at deltage i skolens fællesskaber, udvise omsorg for hinandens forskelligheder samt holde en respektfuld tone. Trivsel er en forudsætning for optimal læring, så derfor tolererer skolen ikke mobning. Mobning er et fælles problem, det gælder også hvis skolen får kendskab til digital mobning.

Hvad er mobning:
Mobning forstår vi ved udelukkelse af fællesskabet, længerevarende og systematiske drillerier og følelsesmæssige overgreb på en elev. Mobning handler om at udskille og udstille og hænger sammen med mistrivsel.
Digital mobning er en alvorlig form for mobning, som foregår via digitale medier eller via mobiltelefoner. Det kan fx være billeder, videoer eller krænkende tekster, der lægges på internettet.
 
Mobning kan hæmmes eller fremmes:
VGI bygger på et fundament af gensidig respekt mellem unge, voksne og forældre.
Tryghed og tillid er nøglebegreber hos os på VGI.
Mobning accepteres ikke på skolen. Det forventes, at der ikke tales, skrives eller udvises sårende eller nedladende sprog mellem unge eller voksne på skolen. Dvs. hverken verbalt, nonverbalt eller på de sociale medier.
Konflikter er en naturlig konsekvens, som vil opstå, når mennesker er samlet. Der vil på en skole altid opstå konflikter og situationer, der af enkelte eller flere vil opleves grænseoverskridende, krænkende eller ydmygende. Konflikter kan og skal ikke undgås men tackles på en ansvarlig og udviklende måde med respekt for de enkelte individer og for fællesskabet.

Forebyggelse:
Langt de fleste af vores elever går på skolen et år, derfor er vi meget opmærksomme på trivslen i opstartsfasen, da det er afgørende for trivslen at få skabt sunde og gode relationer helt fra begyndelsen. Ligeledes gør vi meget for at få skabt en god omgangstone funderet i respekt for andre.
Forebyggelsen og læring er for os det primære arbejde hele året igennem. Og vi er sikre på, at netop det arbejde er med til, at vi meget sjældent oplever store sager med mobning.
Det primære forebyggelsesarbejde ligger i kontaktgrupperne, hvor vi holder ugentlige møder med eleverne, så kontaktlæreren fornemmer stemninger i gruppen. Kontaktlæreren har det overordnede fokus med elevernes trivsel.
Gennem pædagogiske dage og andre tiltag fokuserer skolen på, løbende at uddanne og opkvalificere personalet omkring det relationelle.
Kontaktlæreren afholder flere gange i løbet af året elevsamtaler, hvor der både er fokus på trivsel, hverdag samt fagligt og socialt overskud. Ligeledes vil der i løbet af året være flere sociale aktiviteter i grupperne.
Vi har hele året fokus på fællesskabsskabende aktiviteter i både undervisningen og det frie rum.
Vi har bo-områder, hvor eleverne er blandede – på tværs af klassetrin og køn.
Hvert år har vi obligatoriske aktiviteter, som også er med til at sikre trivslen. Det er bl.a. teateruge, skitur, friluftsture, gallafest, foredragsaftener, morgensamlinger, fællestimer m.m.
På vores ugentlige lærermøder har vi altid elevtrivselen som et meget vigtigt punkt, så vi sikrer, at alle kontaktlærere har et rum, hvor bekymringer deles med det øvrige pædagogiske personale.
Vi har i starten af skoleåret et cafétilbud til de elever, der af den ene eller anden grund synes, det er svært at starte på efterskole. Snakkene, øvelserne og aktiviteterne i caféen varetages og ledes af to lærere.
Hver år nedsættes desuden et trivselsråd bestående af 7 elever (en fra hvert boområde), og to lærere. Trivselsrådets medlemmer har et ekstra øje på alle elevers trivsel på efterskolen. Alle medlemmer af rådet kan akut indkalde til trivselsmøde, ellers vil vi mødes tre gange fra sommer til jul og derefter ved behov.
I løbet af året igangsætter skolens ressourceperson på trivselsområdet en skilsmissecafé, hvor de elever, som har lyst, kan deltage og dele stort og småt om det at leve som skilsmissebarn.
Vi har på skolen ansat en psykomotorisk terapeut, der tager elever i behandling for spændinger både fysisk og psykisk. Hun arbejder målrettet sammen med den enkelte elev og giver opgaver og øvelser, som støtter en god udvikling. Den pædagogiske leder og den psykomotoriske terapeut laver løbende sparring om de elever, der er i behandling.
Skolen har tilknyttet 2 psykologer, som mod egenbetaling tilbyder samtaler med de af vores elever, der på den ene eller anden måde måtte have behov for det.

Synlighed og handling:
Hvert år i august gennemgås antimobbestrategien på et forberedende lærermøde.
Strategien er synlig på skolens hjemmeside.
Trivselstiltag på skolen italesættes ved åbent hus-arrangementer, besøg på skolen, ved indmeldelse og til ny-elevaften.
Enhver ansat, der oplever tegn på mistrivsel eller mobning, informerer øvrige ansatte og ledelsen om dette på førstkommende lærermøde. Kontaktlærer, øvrige involverede lærere og ledelse laver hurtigst muligt og senest i løbet af 7 arbejdsdage en handlingsplan for, hvordan der skal handles, og hvem der skal kontaktes, involveres og hvordan.

 

2018 Bang-Vester