Inklusion

Inklusion på VGI
På Vivild forsøger vi, i samarbejde mellem eleverne og det samlede personale at skabe åbne og udviklingsorienterede læringsmiljøer, hvor alle unge oplever sig som aktive deltagere i fællesskabet. Målet er, at alle unge føler sig set, anerkendt og værdsat som de unikke personer, de er. Dermed sikres faglig, personlig og social udvikling.
Vi ønsker, at alle normaltbegavede elever med lyst til gymnastik- og idræt kan trives godt og udvikle sig positivt på Vivild. Hver elev har en kontaktlærer, der har løbende igennem året har individuelle samtaler med eleven for at sikre en god, positiv udvikling og god trivsel.
Der iværksættes særlige pædagogiske tiltag, såsom ekstra mentorordninger, støttetimer eller ekstra samtaler, hvis vi oplever et særligt behov for dette. Dette kan ske på baggrund af aftaler før skolestart og efter behov i løbet af skoleåret. Aftalerne foregår i tæt samarbejde mellem elev, forældre, kontaktlærer og skole. Elevens egen involvering og deltagelse i disse tiltag er afgørende for et vellykket efterskoleophold.

Eleverne er niveaudelt i matematik, dansk og engelsk. Vi har som udgangspunkt ikke specialundervisning, men vil forsøge at hjælpe og støtte den enkelte fagligt i den boglige undervisning i klassen og i lektietimerne om aftnen.
Vi kan være behjælpelige med at skaffe IT rygsæk, hvis det anbefales af tidligere skole og PPR i hjemkommunen. Henvendelse om dette skal ske til kontoret – helst inden skolestart i august.
 
Citat fra skolens værdigrundlag:
….Skolesynet handler om livsoplysning. Kolds skoletanker handler om at være en personlig skole, hvor vi omgås eleverne, som vore egne børn med plads til forskellighed. Her danner den enkeltes livshistorie afsæt for videre udvikling af selvværd og personlighed.

Citat fra skolens hjemmeside:
Elever med særlige behov
Hvis du har faglige vanskeligheder og/eller andre udfordringer, bedes du kontakte kontoret, så vi kan fortælle lidt om, hvad vi som efterskole kan tilbyde.
Vi har ikke specialundervisning, men vil gerne på andre måder forsøge at støtte dig i at lykkes med dit efterskoleophold - også hvis du har særlige udfordringer og behov.
Det vigtigste er, at du selv kan komme op om morgenen og passe dine timer til tiden. Og sidst men ikke mindst - at du kan lide at dyrke idræt!

 

2018 Bang-Vester