Studie10

Studie10 er vores tværfaglige og projektorienterede tilbud til dig, som går i 10. årgang hos os

Hvem:
 • Til dig, der har lyst og mod til mere selvstændighed og medbestemmelse i dit skolearbejde.
 • Til dig, der ønsker nye og anderledes udfordringer i det faglige, med øget fokus på projektarbejde og formidling.
 • Til dig, der befinder dig godt i anderledes undervisningsrammer og arbejdsformer.
 • Til dig, der vil bidrage til et studiemiljø, hvor samarbejde og tværfaglige forløb er prioriteret højt.

Formål:
 • Studie 10 er rettet mod udvikling af de unges kompetencer i forhold til studieteknik, projektarbejde, samarbejde og formidling.
 • Studie 10 har fokus på at undersøge, anvende og videreudvikle det allerede lærte i mere komplekse sammenhænge.
 • Studie 10 er med til at udvikle de unges evner til at være reflekterende og fordybe sig i emner, der forholder sig til virkeligheden og det samfund, de skal være en del af og bidrage til.
 • På Studie 10 vurderes og evalueres den unge i løbet af skoleåret ud fra nuancerede kriterier, der giver indsigt og afklaring i forhold til gode studie- og livsvalg fremover.  

Hvordan:
 • Undervisningen er niveaudelt og tager udgangspunkt i de tre grundfag: dansk, engelsk og matematik.
 • Du vil som elev løbende blive vurderet og vejledt individuelt. Skoleåret afsluttes med en årsopgave med ekstern censur.      
 • Undervisningen vil skifte mellem projektforløb med tid til fordybelse og refleksion og fagkurser (fag-faglig undervisning) med relevant fokus.
 • Du skal være indstillet på at deltage aktivt og engageret i forskellige gruppekonstellationer.
NB: Det er muligt at vælge fysik og tysk samtidig med Studie 1. Disse er uden afgangsprøve, da afgangsprojektet fylder meget i prøveperioden.
 
Hvorfor vælger vi at tilbyde en anderledes 10.kl. på Vivild?
Vi oplever, at en del elever i 10.kl. er ”fyldt op” af almindelig skolegang. Mange trænger til et nyt pust, nye udfordringer efter 10 års skolegang. Nogle er elever, der har haft en svær skolegang fagligt og/eller socialt og trænger til nye arbejdsmetoder og –former, der kan være med til at skubbe motivation for læring i gang igen. Andre keder sig rent fagligt og har brug for at blive presset lidt mere, og nogle har haft en fin skolegang, men trænger ikke til ”mere af det samme”.
Øget motivation for læring, samt afklaring og opkvalificering i forhold til en fremtidig ungdomsuddannelse er de vigtigste begrundelser for vores nytænkning af vores 10. klasses tilbud – Studie10.
   
Uddybning
Studie 10 er rettet mod udvikling af de unges kompetencer i forhold til studieteknik, projektarbejde, samarbejde og formidling. Formålet er, at den enkelte unge bliver mere refleksiv og bevidst om egen læring. Målet er derfor, at den enkelte unge gennem øget viden, refleksion og erfaring bliver klogere på personlige udfordringer, kvaliteter og kompetencer. Dermed øges den unges selvværd og motivation til at gennemføre og få udbytte af videre uddannelse.
Første projektforløb i Studie10 handler om studieparathed. Her arbejdes bl.a. med følgende spørgsmål: Hvordan lærer jeg bedst? Hvad er en velfungerende gruppe? Hvordan skaber vi sammen en klassekultur, som giver de bedste forudsætninger for højt fagligt udbytte?
Dette forløb vil danne grundlag for fortløbende refleksion over og evaluering af egne læreprocesser gennem hele skoleåret.
 
Øvrigt indhold
”Dannelsen i Uddannelsen handler ikke alene om at tilegne sig viden eller udvikle evner, men derimod om at ændre måden, hvorpå man forholder sig til denne viden og få blik for, i hvilken henseende de udviklede færdigheder og kompetencer skal anvendes. ” (Hammershøj 2014)
Vi ønsker gennem tværfaglige projekter, at eleven forholder sig til sig selv, andre og verden.
Studie 10 har derfor fokus på at undersøge, anvende og videreudvikle det allerede lærte i mere komplekse sammenhænge. Gennem en vekselvirkning mellem projektarbejde og kortere fagkurser vil eleverne blive udfordret fagligt, personligt og socialt. Eleverne vil, inden for de givne temaer, gruppevis skulle vælge, hvad de vil undersøge og hvordan. Den unge skal lære tage ansvar for egen læring og proces og samtidig tage ansvar for samarbejdet med de andre elever, så opgaveløsningerne bliver med størst muligt udbytte for alle.
Projektforløbende i løbet af skoleåret vil tage udgangspunkt i fag og temaer:

Gennem projekterne vil eleverne videreudvikle evner til at være reflekterende og fordybe sig i emner, der forholder sig til virkeligheden og det samfund, de skal være en del af og bidrage til. Samfundet har brug for refleksive, selvstændige mennesker til at bidrage i en meget kompleks verden. Studie10 vil give eleverne mulighed for, at eleverne udvikler disse kompetencer.
Fagkurserne vil bl.a. have fokus på, at eleverne opnår ny viden inden for fagområder, de skal kunne anvende i næste projektforløb.
 
Undervisningen:
 • Undervisningen er niveaudelt og tager udgangspunkt i de tre grundfag: dansk, engelsk og matematik.
 • Eleven vil løbende blive vurderet og vejledt individuelt. Der laves terminsprojekt før jul, og Skoleåret afsluttes med en årsopgave.      
 • Undervisningen vil skifte mellem projektforløb med tid til fordybelse og refleksion og fagkurser med relevant fagligt fokus.
 
Der lægges i øvrigt vægt på, at eleven udvikler evner i at deltage aktivt og engageret i forskellige gruppekonstellationer.

Skema og hverdag
Studie10 timerne ligger samtidig med den øvrige boglige undervisning på skolen. Timerne ligger forholdsvis samlet på dagen, så der er tid til fordybelse og evt. arbejde ud af huset. Studie10 eleverne vil derfor kunne vælge valgfag på samme vilkår som alle øvrige elever. Større opgaver og afleveringer kan forventes at være af samme omfang som for elever, der vælger almindelig 10. klasse – blot med et væsentligt andet indhold.

Karakterer og/eller…..
På Studie 10 vurderes og evalueres eleven i løbet af skoleåret ud fra nuancerede kriterier, der giver indsigt og afklaring i forhold til gode studie- og livsvalg fremover. Efter hver projektforløb evalueres og vurderes den enkelte elev af både sig selv og læreren ud fra i forvejen kendte kriterier og mål. Hermed er der mulighed for egen refleksion over, hvad man mestrer, og hvad der skal udvikles på.
Vi anvender både den kendte karakterskala og vores egne vurderingsværktøjer undervejs.
Vi tror på, at den unge med denne ballast vil føle sig mere selvsikker og have større overskud til at bidrage og lære nyt, når de skal videre med deres ungdomsuddannelse.
 
Vejen til ungdomsuddannelse, når eleven har gået på Studie10.
Studie 10 afsluttes med en årsopgave og altså ikke med folkeskolens 10. klasses afgangsprøve. I februar vil man som Studie10 elev – ligesom de øvrige elever - blive erklæret egnet eller ikke egnet til sin ungdomsuddannelse. Fra og med 2020 skal Studie10 IKKE længere til en optagelsesprøve til deres ungdomsuddannelse som følge af, at de er elever fra et skoleforløb i 10.årgang uden de statslige prøver. 

2018 Bang-Vester