Antimobbestrategi

Gældende fra juni 2020. Revideres 2021

Det bedste middel mod mobning er trygge og tolerante fællesskaber. Når der er sammenhold og forståelse for hinanden i en ungdomsgruppe, har mobningen sværere ved at opstå.

Formål:
At sætte fokus på elevernes trivsel.
Vi har i mange år arbejdet målrettet med vores elevers trivsel. Derfor gennemsyrer relationsarbejdet med de unge hele vores hverdag. Vi tror på, at hvert enkelt individ gør sit bedste ud fra den bagage, vedkommende har med sig.
Som elev er man forpligtet til at deltage i skolens fællesskaber, udvise omsorg for hinandens forskelligheder samt holde en respektfuld tone. Trivsel er en forudsætning for optimal læring, så derfor tolererer skolen ikke mobning. Mobning er et fælles problem, det gælder også hvis skolen får kendskab til digital mobning.

Hvad er mobning:
Mobning forstår vi ved udelukkelse af fællesskabet, længerevarende og systematiske drillerier og følelsesmæssige overgreb på en elev. Mobning handler om at udskille og udstille og hænger sammen med mistrivsel.
Digital mobning er en alvorlig form for mobning, som foregår via digitale medier eller via mobiltelefoner. Det kan fx være billeder, videoer eller krænkende tekster, der lægges på internettet.
 
Mobning kan hæmmes eller fremmes:
VGI bygger på et fundament af gensidig respekt mellem unge, voksne og forældre.
Tryghed og tillid er nøglebegreber hos os på VGI.
Mobning accepteres ikke på skolen. Det forventes, at der ikke tales, skrives eller udvises sårende eller nedladende sprog mellem unge eller voksne på skolen. Dvs. hverken verbalt, nonverbalt eller på de sociale medier.
Konflikter er en naturlig konsekvens, som vil opstå, når mennesker er samlet. Der vil på en skole altid opstå konflikter og situationer, der af enkelte eller flere vil opleves grænseoverskridende, krænkende eller ydmygende. Konflikter kan og skal ikke undgås men tackles på en ansvarlig og udviklende måde med respekt for de enkelte individer og for fællesskabet.

Forebyggelse:
Langt de fleste af vores elever går på skolen et år, derfor er vi meget opmærksomme på trivslen i opstartsfasen, da det er afgørende for trivslen at få skabt sunde og gode relationer helt fra begyndelsen. Ligeledes gør vi meget for at få skabt en god omgangstone funderet i respekt for andre.
Forebyggelsen og læring er for os det primære arbejde hele året igennem. Og vi er sikre på, at netop det arbejde er med til, at vi meget sjældent oplever store sager med mobning.
Det primære forebyggelsesarbejde ligger i kontaktgrupperne, hvor vi holder ugentlige møder med eleverne, så kontaktlæreren fornemmer stemninger i gruppen. Kontaktlæreren har det overordnede fokus med elevernes trivsel.
Alle kontaktlærere har modtaget kursus i arbejdet omkring det relationelle og vil mindst en gang årligt modtage supervision og coaching af en skolens tilknyttede psykologer.
Kontaktlæreren afholder flere gange i løbet af året elevsamtaler, hvor der både er fokus på trivsel, hverdag samt fagligt og socialt overskud. Ligeledes vil der i løbet af året være flere sociale aktiviteter i grupperne.
Vi har hele året fokus på fællesskabsskabende aktiviteter i både undervisningen og det frie rum.
Vi har boområder, hvor eleverne er blandede – på tværs af klassetrin og køn.
Hvert år har vi obligatoriske aktiviteter, som også er med til at sikre trivslen. Det er bl.a. teateruge, skitur, friluftsture, gallafest, drenge-/pigedag, foredragsaftener, morgensamlinger, fællestimer m.m.
På vores ugentlige lærermøder har vi altid elevtrivselen som et meget vigtigt punkt, så vi sikrer, at alle kontaktlærere har et rum, hvor bekymringer deles med det øvrige pædagogiske personale.
Vi har i starten af skoleåret et cafétilbud til de elever, der af den ene eller anden grund synes, det er svært at starte på efterskole. Skolens pædagogiske leder samt en lærer vil varetage snakkene, øvelserne og aktiviteterne i caféen.
I skoleåret 2018-19 vil vi på VGI arbejde endnu mere målrettet med trivslen ved at nedsætte et trivselsråd bestående af 7 elever (en fra hvert boområde), en lærer og den pædagogiske leder. Trivselsrådets medlemmer har et ekstra øje på alle elevers trivsel på efterskolen. Alle medlemmer af rådet kan akut indkalde til trivselsmøde, ellers vil vi mødes ca. en gang månedligt fra sommer til jul, derefter ved behov. På mødet vil vi diskutere eventuelle tegn på mistrivsel og aftale, hvem der evt. skal handle på noget. Trivselsrådets medlemmer er valgt af skolens elever. Det er en forudsætning, at disse elever kan overholde tavshedspligt, at de er lette at snakke med, at de tør handle, og at de har personligt overskud til at bekymre sig om andres trivsel.
I løbet af året iværksætter den pædagogiske leder ligeledes en skilsmissecafé, hvor de elever, som har lyst, kan deltage og dele stort og småt om det at leve som skilsmissebarn.
Vi har på skolen ansat en psykomotorisk terapeut, der tager elever i behandling for spændinger både fysisk og psykisk. Hun arbejder målrettet sammen med den enkelte elev og giver opgaver og øvelser, som støtter en god udvikling. Den pædagogiske leder og den psykomotoriske terapeut laver løbende sparring om de elever, der er i behandling.
Skolen har tilknyttet 2 psykologer, som mod egenbetaling tilbyder samtaler med de af vores elever, der på den ene eller anden måde måtte have behov for det.

Synlighed og handling:
Hvert år til august gennemgås antimobbestrategien på et lærermøde og den gøres synlig for evt. nyansatte i løbet af skoleåret. Strategien præsenteres for forældre og elever ved skolestart, ligeledes kan den findes på skolens hjemmeside. Trivselstiltag på skolen kan evt. italesættes ved besøg på skolen ved indmeldelse, til nye elevers dag eller til skolestart.
Enhver ansat, der oplever tegn på mistrivsel eller mobning, har pligt til at informere om dette til ledelsen eller på førstkommende lærermøde. Kontaktlærer og ledelse laver hurtigst muligt og senest i løbet af 7 arbejdsdage en handlingsplan for, hvordan der skal handles, og hvem der skal kontaktes, involveres og hvordan.
 
 
 
 


 
 
 
 
 

2018 Bang-Vester