Aktuel indholdsplan

Her kan du se den samlede indholdsplan for det aktuelle skoleår.

Elevsammensætning
Vi optager 184 elever fordelt nogenlunde ligeligt mellem piger og drenge. Det tilstræbes at elevgruppen er sammensat som et almindeligt udsnit af unge. Vi har hvert år enkelte elever med specielle udfordringer, fx ordblinde, hørehæmmede, ADHD eller andet, og i samarbejde med eleven og familien, vurderer vi i hver enkelt situation, om vi tror, skolen er det rigtige valg for eleven og familien.
 
Elevoptagelse.
Skolen optager elever til de kommende skoleår løbende hele året. Man optages ved at sende en tilmelding og indbetale 500 kr. i indmeldelsesgebyr når man får en plads på skolen. Dette beløb tilbagebetales ikke ved senere udmeldelse.
Eleven og familien skal have været på besøg på skolen – enten ved et åbent hus arrangement eller alternativt en personlig aftale - hvor de får en rundvisning og en samtale med en lærer. Det er en samtale for at klargøre, om det er et rigtigt valg for eleven og familien. 
Omkring 1. maj året før skolestart skal der indbetales et indmeldelsesgebyr på 1500,-kr.
Kommende elever inviteres til skolens teaterforestilling i efteråret, samt til ”Ny elevdag” i foråret.
Vi oplever stor søgning og det kan derfor opleves at man kommer på venteliste til en plads. Hvis der herefter bliver en ledig plads, bliver man kontaktet af skolen. 
 
Elevsamtaler og personlig udvikling.
Vi arbejder struktureret og kontinuerligt med elevsamtaler gennem skoleåret. Målet er, at den unge skoleåret igennem bliver spejlet og udfordret, så han/hun, med udgangspunkt i sin personlige livshistorie og livsvilkår, udvikler sig positivt på mange områder. Både på områder den unge selv ønsker at udvikle, og på områder vi voksne synes kunne være hensigtsmæssige eller ser særlige potentialer.

I løbet af året har eleven individuelle samtale med sin kontaktlærer 2 gange før jul og 1 gang efter jul. Desuden er der løbende samtaler efter behov. Samtalerne i løbet af året har forskelligt fokus fx efterskolelivet og den boglige undervisning. Hver gang handler samtalen om elevens generelle trivsel. K-læreren noterer i løbet af året, så både elev og lærere kan følge den enkeltes udvikling.

Forældresamarbejde.
Forældrene skal føle sig trygge ved at have deres børn på Vivild.
Det er afgørende, at vi som skole og forældre er sammen om at lave et godt efterskoleophold for de unge mennesker.
 
    Før skolestart:
Vi gør os umage med at oplyse om skolen før indskrivning af eleverne. Det er væsentligt at forældrene ved, hvilken pakke de køber. 
Der er informationsbreve, besøgsdage med informationsoplæg, rundvisning og samtale med nuværende elever og nogen fra personalet.
Der afholdes ”ny elevaften” med yderligere informationer ca. 4 mdr. før start og her udleveres der et informationshæfte med informationer om regler, kalender, dagligdag og meget mere.
 
    Under opholdet:
Ved skoleårets start får forældrene adgang til vores intra-system ”Viggo”, hvor de kan kommunikere med skolens ansatte. Der skabes kontakt til K-læreren, som i høj grad bliver skolens talerør for det enkelte barn.
K-læreren kan kontakte familien og K- læreren kan altid kontaktes. Det er også K-læreren der afholder forældresamtaler via oplysninger fra faglærerne.
Forstanderen skriver hver måned et forældrebrev, hvor der fortælles om livet på skolen.  Der fortælles både om det der er godt og det der kan være udfordrende, samt om aktiviteter i den kommende måned. Brevet offentliggøres på skolens hjemmeside.
 
Der kan mailes, skrives, ringes til skolens kontor/forstander, og man er altid velkommen til at møde op på skolen.
 
Skolen forpligter sig til at orientere forældrene, hvis deres unge mennesker agerer uhensigtsmæssigt. Ligeledes er forældrene forpligtet på at kontakte skolen, hvis de mærker, at eget barn ikke trives eller de mærker, at der sker noget på skolen, der burde gøres noget ved.
 
    Efter opholdet:
Vi ønsker et tæt og godt samarbejde med alle forældre, og opfordrer forældrene til at give en tilbagemelding og evaluering på dette, ved skoleårets afslutning.
 
 
Familiegrupper og klasser.
Vores 184 elever er fordelt på 18 familiegrupper. Hver gruppe har en kontaktlærer (K-lærer) tilknyttet.
Familiegrupperne holder som udgangspunkt møde èn gang om ugen, hvor K-læreren ”tager pulsen” på eleverne, referer relevante ting fra lærermødet, og eleverne har mulighed for at tage emner eller problematikker op.
Klasserne er sammensat på tværs af k-grupper.
 
Vores elever fordeler sig på 8 klasser. 
Vi har 1 stor 9. klasse, med to-lærer-ordning i ALLE timer. Her arbejder klassen nogle gange alle i samme lokale, og andre gange deles klassen op i to mindre hold, med én lærer til hvert hold. Denne fordeling med en stor klasse med to lærere giver os en mere fleksibel struktur hvor vi kan opdele 9. klasserne efter behov.

Vores syv 10. klasser er fordelt således:
4 klasser er "almindelige 10. klasser", der afslutter med de statslige prøver ved skoleårets afslutning.
3 klasser er "Studie10"- klasser, der arbejder anderledes og slutter året med en årsopgave. 

Læs mere om Studie10 i afsnittet ”Studie10 - et anderledes 10. skoleår”

Sidst i foråret, før skolestart, vælger eleverne, om de vil gå i Studie10 eller almindelig 10. klasse. De syv 10.klasser niveaudeles før skolestart.

Niveaudelingen sker på baggrund af et gennemsnit af elevernes egne vurderinger af niveau i dansk, engelsk og matematik (samt fysik og tysk for nogle elever).
Inden for elevens klasse undervises i dansk, matematik og engelsk. 
Tysk- og fysikholdene for 10. klasserne laves på tværs af klasserne.
 
Obligatoriske fag
 
Fortælletime
Hver uge har alle elever ”Fortælletime” og ”Nyheder”.

I ”Fortælletimen” fortælles der med udgangspunkt i litteraturen, i historien (Danmarks- og verdenshistorien), dannelse samt i andre kunstarter.
Derudover kan fortællingen også tage afsæt fra eget liv og oplevelse.
I løbet af året vil der også være fortællestimer om kost, motion og sundhed. 

I ”Nyheder” fortælles og perspektiveres på aktuelle nyheder i ind- og udland, så eleverne kan følge lidt med i, hvad der sker uden for vores "osteklokke", og så de får større indsigt i, at vi alle er en del af noget større.
 
 
Fællestimer
15 minutter om ugen har forstanderen fællestime for alle elever i foredragssalen.
Det foregår i en vekselvirkning mellem forstander og elever.
Der tages udgangspunkt i aktuelle positive oplevelser eller udfordringer på skolen, for at være på forkant med tingene og for at efterbearbejde aktuelle sager. 
Der gives fælles beskeder om generelle ting på skolen og et overblik over den kommende uges program.
Aktuelle samfundsemner tages også op til kort debat.

Morgensang
Hver morgen er der 20 minutters fælles samling for alle elever i foredragssalen.
Her synger vi 4 ud af 5 gange om ugen, og derudover er der et oplæg fra forstander eller en af skolens lærere. Her fortælles om personlige oplevelser, personlige interesseemner, fortællinger, aktuelle samfundsmæssige begivenheder og lignende. 
Derudover gives der her fælles beskeder om generelle ting på skolen og et overblik over dagens eller ugens program.

 
Gangmøder
Flere gange i løbet af året afholdes gangmøde for ganglærere og elever på den pågældende gang. Gangmødets vigtigste opgave er at varetage sagsområder til vedligeholdelse og forbedring af elevernes trivsel på gangen. Derudover er der her et forum til, at eleverne på gangen kan bringe emner op, som kan diskuteres med eleverne på gangen og ganglærerne.
 
Sangtimer
Hver uge har eleverne 30 minutters sangtime for alle i foredragssalen. Formålet med sangtimen er, at eleverne oplever glæden ved at synge sammen. Vi synger årstidssange, historiske sange, elevvalgte sange, samfundsrelevante sange og lign. Derudover lærer eleverne nye og gamle sange, kulturformidling og gennem teksterne oplever eleverne at de er en del af historien og noget større. Hver sangtime indeholder sange som eleverne kender godt og kan lide at synge, nye sange eleverne skal lære og sange som eleverne så småt er ved at lære fra forrige sangtimer. 
Nye sange bliver introduceret for eleverne blandt andet med baggrund om sang, komponist, historisk sammengæng, personlig erfaring eller anden kulturformidling. 

•    Løb
Der er obligatorisk løb én gang om ugen i 1. og 3. skemaperiode. Vi løber på niveaudelte hold Distancerne varierer fra 3 - 12 km. Der vil være forskellige hold ud fra elevernes evner og interesse.
Vigtigt, for en god oplevelse er, at udstyret er i orden, så det forventes at alle har gode løbesko.
 
Formålet med løb er:
• At opbygge gode motionsvaner. 
• At lære om løbeteknik, åndedræt og konditionstræning.
• At komme bedre i form.
• At komme ud og få frisk luft og røde kinder, også når det regner og blæser.
• At optræne vilje og modstandskraft.
 
Fællesgymnastik.
Alle skal have obligatorisk gymnastik 3 gange ugentligt. I gymnastik arbejdes der grundtræning, så man bliver bedre til at bruge sin krop. Vi arbejder blandt andet med gymnastikserier til musik, som indgår til gymnastikopvisningerne i foråret. Vi har ca. 12-15 opvisninger. Programmet vil bestå af serier for alle elever, samt bidrag fra valgfagsgymnastik – spring og rytmisk.
 
Boglige fag

Følgende fag er obligatoriske boglige fag for både 9. og alm. 10. klasse:
Dansk 
Matematik 
Engelsk 
Medborgerskab

Følgende fag er obligatoriske fag for 9. klasse:
Tysk (Vi tilbyder ikke fransk)
Fysik/kemi
Historie 
Kristendom 
Geografi
Biologi
Samfundsfag
 
Derudover har 10. klasseelever mulighed for at vælge følgende boglige fag:
Tysk (Vi tilbyder ikke fransk)
Fysik/kemi

I almindelig 10. klasse undervises fortrinsvist på niveauopdelte hold i dansk, matematik og engelsk. Ved skoleårets slutning forventer vi, at alle går op til folkeskolens afgangsprøver eller 10. klasses prøver.


Studie10 - et anderledes 10. skoleår
 
Hvorfor vælger vi at tilbyde en anderledes 10. klasse på Vivild?
Vi oplever, at en del elever i 10.kl. er ”fyldt op” af almindelig skolegang. Mange trænger til et nyt pust og nye udfordringer efter 10 års skolegang. Nogle er elever, der har haft en svær skolegang fagligt og/eller socialt og trænger til nye arbejdsmetoder og –former, der kan være med til at skubbe motivationen for læring i gang igen. Andre keder sig rent fagligt og har brug for at blive presset lidt mere, og nogle har haft en fin skolegang, men trænger ikke til ”mere af det samme”.
Øget motivation for læring, samt afklaring og opkvalificering i forhold til en fremtidig ungdomsuddannelse er de vigtigste begrundelser for vores nytænkning af vores 10. klasses tilbud – Studie10.
 
Formål med Studie10
· Studie 10 er rettet mod udvikling af de unges kompetencer i forhold til studieteknik, projektarbejde, samarbejde og formidling.
 
· Studie 10 har fokus på at undersøge, anvende og videreudvikle det allerede lærte i mere komplekse sammenhænge.
 
· Studie 10 er med til at udvikle de unges evner til at være reflekterende og fordybe sig i emner, der forholder sig til virkeligheden og det samfund, de skal være en del af og bidrage til.
 
· På Studie 10 vurderes og evalueres den unge i løbet af skoleåret ud fra nuancerede kriterier, der giver indsigt og afklaring i forhold til gode studie- og livsvalg fremover.  
  
Uddybning
Studie 10 er rettet mod udvikling af de unges kompetencer i forhold til studieteknik, projektarbejde, samarbejde og formidling. Formålet er, at den enkelte unge bliver mere refleksiv og bevidst om egen læring. Målet er derfor, at den enkelte unge gennem øget viden, refleksion og erfaring bliver klogere på personlige udfordringer, kvaliteter og kompetencer. Dermed øges den unges selvværd og motivation til at gennemføre og få udbytte af videre uddannelse.
Første projektforløb i Studie10 handler om studieparathed. Her arbejdes bl.a. med følgende spørgsmål: Hvordan lærer jeg bedst? Hvad er en velfungerende gruppe? Hvordan skaber vi sammen en klassekultur, som giver de bedste forudsætninger for højt fagligt udbytte?
Dette forløb vil danne grundlag for fortløbende refleksion over og evaluering af egne læreprocesser gennem hele skoleåret.

 
Øvrigt indhold
”Dannelsen i Uddannelsen handler ikke alene om at tilegne sig viden eller udvikle evner, men derimod om at ændre måden, hvorpå man forholder sig til denne viden og få blik for, i hvilken henseende de udviklede færdigheder og kompetencer skal anvendes. ” (Hammershøj 2014)
Vi ønsker gennem tværfaglige projekter, at eleven forholder sig til sig selv, andre og verden.
Studie 10 har derfor fokus på at undersøge, anvende og videreudvikle det allerede lærte i mere komplekse sammenhænge. Gennem en vekselvirkning mellem projektarbejde og kortere fagkurser vil eleverne blive udfordret fagligt, personligt og socialt. Eleverne vil, inden for de givne temaer, gruppevis skulle vælge, hvad de vil undersøge og hvordan. Den unge skal lære tage ansvar for egen læring og proces og samtidig tage ansvar i samarbejdet med de andre elever, så opgaveløsningerne bliver med størst muligt udbytte for alle.
Projektforløbende i løbet af skoleåret vil tage udgangspunkt i fag og temaer:

Gennem projekterne vil eleverne videreudvikle evner til at være reflekterende og fordybe sig i emner, der forholder sig til virkeligheden og det samfund, de skal være en del af og bidrage til. Samfundet har brug for refleksive, selvstændige mennesker til at bidrage i en meget kompleks verden. Studie10 vil give eleverne mulighed for, at eleverne udvikler disse kompetencer.
Fagkurserne vil bl.a. have fokus på, at eleverne opnår ny viden inden for fagområder (dansk, matematik og engelsk), de skal kunne anvende i næste projektforløb.
 
Undervisningen:
·        Undervisningen er niveaudelt og tager udgangspunkt i de tre grundfag: dansk, engelsk og matematik.
·        Eleven vil løbende blive vurderet og vejledt individuelt. Der laves terminsprojekt før jul, og Skoleåret afsluttes med en årsopgave.      
·        Undervisningen vil skifte mellem projektforløb med tid til fordybelse og refleksion og fagkurser med relevant fagligt fokus.
 
Der lægges i øvrigt vægt på, at eleven udvikler evner i at deltage aktivt og engageret i forskellige gruppekonstellationer.

Skema og hverdag
Studie10 timerne ligger samtidig med den øvrige boglige undervisning på skolen. Timerne ligger forholdsvis samlet på dagen, så der er tid til fordybelse og evt. arbejde ud af huset. Studie10 eleverne vil derfor kunne vælge valgfag på samme vilkår som alle øvrige elever. Større opgaver og afleveringer kan forventes at være af samme omfang som for elever, der vælger almindelig 10. klasse – blot med et væsentligt andet indhold.

Karakterer og/eller…
På Studie 10 vurderes og evalueres eleven i løbet af skoleåret ud fra nuancerede kriterier, der giver indsigt og afklaring i forhold til gode studie- og livsvalg fremover. Efter hvert projektforløb evalueres og vurderes den enkelte elev af både sig selv og læreren ud fra i forvejen kendte kriterier og mål. Hermed er der mulighed for egen refleksion over, hvad man mestrer, og hvad der skal udvikles på.
Vi anvender både den kendte karakterskala og vores egne vurderingsværktøjer undervejs.
Vi tror på, at den unge med denne ballast vil føle sig mere selvsikker og have større overskud til at bidrage og lære nyt, når de skal videre med deres ungdomsuddannelse.
 
Vejen til ungdomsuddannelse, når eleven har gået på Studie10.
Studie 10 afsluttes med en årsopgave og altså ikke med folkeskolens 10. klasses afgangsprøve. I februar vil man som Studie10 elev – ligesom de øvrige elever - få standpunktskarakterer i dansk, matematik og engelsk, samt blive erklæret egnet eller ikke egnet til sin ungdomsuddannelse.

 
Overordnet for vores faglige undervisning
Vi er en boglig skole. Det er vigtigt for os, at eleverne får mulighed for at blive klar til gymnasium, handelsskole eller anden ungdomsuddannelse. Eleverne skal møde velforberedte op til timerne og aflevere deres opgaver til tiden. De vil altså blive mødt af lærere, som stiller krav til dem og deres deltagelse. 

Hver aften har eleverne lektietime (også kaldet stilletime), hvor der er mulighed for at få hjælp af tilsynslærerne.

Alle obligatoriske boglige fag – med undtagelse af medborgerskab - følger formålene som i folkeskolen og lever op til folkeskolens slutmål. 

Fællesskab og inklusion på VGI
På Vivild forsøger vi i samarbejdet mellem eleverne og det samlede personale at skabe åbne og udviklingsorienterede læringsmiljøer, hvor alle unge oplever sig som aktive deltagere i fællesskabet. Målet er, at alle unge føler sig set, anerkendt og værdsat som de unikke personer, de er. Vi ønsker at de skal blive bevidste om deres egen ageren og ansvar for at opbygge, vedligeholde og sikre det gode fællesskab for alle. Herved styrkes både faglig, personlig og social udvikling. Det giver ofte motivation, at man også møder matematik- eller tysklæreren i friluftsliv eller på fodboldbanerne.
Vi ønsker, at alle elever med lyst til gymnastik- og idræt kan trives godt og udvikle sig positivt på Vivild. Hver elev har en kontaktlærer, der har løbende igennem året har individuelle samtaler med eleven for at sikre en god, positiv udvikling og god trivsel.
Der iværksættes særlige pædagogiske tiltag, såsom ekstra mentorordninger, støttetimer eller ekstra samtaler, når vi oplever et særligt behov for dette. Dette kan ske på baggrund af aftaler før skolestart og efter behov i løbet af skoleåret. Aftalerne foregår i tæt samarbejde mellem elev, forældre, kontaktlærer og ledelsen. Elevens egen involvering og deltagelse i disse tiltag er afgørende for et vellykket efterskoleophold.

Vi har som udgangspunkt ikke specialundervisning, men vil forsøge at hjælpe og støtte den enkelte fagligt i den boglige undervisning i klassen og i lektietimerne om aftenen.
Vi kan være behjælpelige med at skaffe IT rygsæk, hvis det anbefales af tidligere skole og PPR i hjemkommunen. Henvendelse om dette skal ske til kontoret – helst inden skolestart i august.
 
Citat fra skolens værdigrundlag:
….Skolesynet handler om livsoplysning. Kolds skoletanker handler om at være en personlig skole, hvor vi omgås eleverne, som vore egne børn med plads til forskellighed. Her danner den enkeltes livshistorie afsæt for videre udvikling af selvværd og personlighed.

Citat fra skolens hjemmeside:
Elever med særlige behov
Hvis du har faglige vanskeligheder og/eller andre udfordringer, bedes du kontakte kontoret, så vi kan fortælle lidt om, hvad vi som efterskole kan tilbyde.
Vi har ikke specialundervisning, men vil gerne på andre måder forsøge at støtte dig i at lykkes med dit efterskoleophold - også hvis du har særlige udfordringer og behov.
Det vigtigste er, at du selv kan komme op om morgenen og passe dine timer til tiden. Og sidst men ikke mindst - at du kan lide at dyrke idræt!


 Valgfag – ud over idrætsvalgfag

Udbuddet varierer fra år til år alt efter lærernes kompetencer og elevernes interesser. Der kan vælges valgfag 3 gange i løbet af skoleåret og enkelte valgfag tilbydes dog kun i én periode.

I år tilbydes:
 
Syning
Lær at sy enkelt tøj vha. mønstre. Løse bukser, bluser, natbukser, toilettasker m.v.

Keramik
Der arbejdes med ler og med flere forskellige teknikker inden for faget. Det foregår i en hyggelig og afslappet stemning, med en nysgerrig tilgang til faget.

Årsvideo
Vi optager og producerer en video om året på VGI, som de efterfølgende kan downloade og få et minde med hjem.

Fra jord til bord
Vi laver mad fra bunden og forholder os til råvarer og produktion. Flere af madretterne til det fælles julebord er lavet i faget. Eksempelvis hjemmelavet medister og leverpostej.

Sammenspil
Sammenspil er for dig der har lyst til at prøve kræfter med at synge eller spille musik og har lysten til at være en del af et sammenspilshold. Vi spiller et bredt udvalg af numre indenfor musikken. Numrene udvælges af eleverne i samråd med læreren. Vi arbejder på at få et bredt repertoire, der kan bruges i forskellige sammenhænge i skoleåret, fx teateruge mm.
 
Guitarundervisning
Undervisningen er både for begynderen, der aldrig har spillet guitar, og for dig, der har erfaring. 

Musikteori
Musikteori er for alle interesserede. Vi snakker om hvordan man læser noder, hvad musikteori egentlig er, hvad akkorder er og især hvordan man kommer fra aldrig at have spillet klaver eller guitar, til at forstå krusedullerne i højskolesangbogen. Det kræver ingen forhåndsviden eller kunnen på nogen instrumenter

Massage
Eleverne masserer hinanden to og to og vil arbejde med forskellige massageteknikker. Undervejs snakker vi lidt anatomi og fysiologi. Hver gang slutter vi af med afspænding.
 
Strikning
I dette fag kan du lære at strikke eller få nye udfordringer, hvis du allerede kan i forvejen. Du vælger selv, hvad du vil strikke – næsten. Der strikkes computertasker, mindre tasker, tørklæder, trøjer og meget mere.
 
Mindfulness
Eleverne får lidt teori om mindfulness og prøver det i praksis.

Hønsegården
Hønsegården er et valgfag, som handler om personlig udvikling. Vi snakker om og forsøger at blive bedre til at flytte grænser. Eleverne er i høj grad selv med til at bestemme, hvad de vil udfordres på, og i fællesskab hjælper vi hinanden og os selv til at udvikle os som mennesker - skridt for skridt. Indholdet i timerne vil variere, men vi har tidligere blandt andet været på bondegårdsbesøg, vinterbadet, snakket kropskulturer, karakterræs og "trælse tanker", skudt lerduer og meget mere.

Friluftsliv
Lær at sejle kano. Prøv at klatre i de virkeligt høje træer. Lav din egen udendørs sauna. Hyg omkring bålet. Sov under åben himmel. Bliv vækket af myggene. Bliv udfordret på en overlevelsestur. Bliv våd. Bliv træt. Bliv varm igen og mærk hvor meget mere du lever, når hverdagen ikke bare er som den plejer.
På Vivild er der tradition for meget friluftsliv. Hvad enten det er som valgfag, som stor fælles friluftsture, på skitur, en hyggeaften foran lejrbålet eller vores fælles afslutnings-lejrtur, så er der masser af muligheder for at komme ud og få en masse gode oplevelser.
Vores faciliteter er helt i top: Egen skov, kanoer, grej til klatring og hyggelige lejrpladser, der giver gode rammer for gode oplevelser.
 
Friluftsliv på Vivild Gymnastik- & Idrætsefterskole skal først og fremmest give dig gode oplevelser og situationer ude i naturen. Friluftsliv kan både være timer i dit ugentlige skema og ture i weekender hvor vi kommer ud i skoven ned til havet eller ud på skolens eget friluftsområde. Indholdet vil dels være fagligt, dvs. at du lærer orientering i naturen, primitiv madlavning, at overnatte i det fri, at sejle i kano eller at bygge bivuakker. Men friluftsliv er også tid til socialt samvær ved lejrbålet og mulighed for blot at nyde stemningen, atmosfæren og livet ude i naturen.
 
Idrætsvalgfag
 
Fodbold:
Vivild Gymnastik- & Idrætsefterskole har en fantastisk kunstgræsbane og et flot fodboldstadion med to baner, omkranset af tæt bevoksning - et rigtig hyggeligt og dejligt sted at spille fodbold. Der er normalvis mange af vores elever som vælger fodbold (ca. 80 drenge og 40 piger). Du har mulighed for at træne op til 3-4 gange om ugen - piger og drenge hver for sig. Vi afholder her på skolen Vivildstævnet i fodbold for efterskoler. Vi deltager ofte i DM for efterskoler. Vi arbejder en masse med bold, teknisk træning, taktisk forståelse og meget spiltræning. På både drenge- og pigesiden er vi meldt til kampe i efterskoleturneringen og i DBU. Vi har altid elever til minimum 4 drengehold og 2 pigehold.
Der er mulighed for både indendørs og udendørs fodbold i løbet af året.

Håndbold
Vivild Gymnastik- & Idrætsefterskole har gode traditioner med håndbold. Håndboldtrænere med stor erfaring og mange ideer. Har du spillet meget i klub og har lyst til at blive endnu bedre, har du på Vivild Gymnastik- & Idrætsefterskole store muligheder for at pleje og udvikle dit talent. Har du lyst til at prøve håndbold uden den store erfaring, er du også meget velkommen til begynderhåndbold. Vi spiller håndbold 2 x 2 timer om ugen, drengene for sig og pigerne for sig. Vi har samarbejde med de lokale klubber, spiller mange træningskampe og deltager i de turneringer der er for efterskole, og vi har altid hold med i DHF. Der er fokus på at øve forskellige skudvariationer fra forskellige pladser, lave små systemer to og to og lave angrebsåbninger. Vi øver forskellige forsvarsformationer som 6-0, 5-1 og 3-2-1. Vi bruger meget tid på spiltræning. Efterskolens haller også bruges meget i fritiden.
Vi har altid to drengehold og to pigehold.

Volleyball
Der er mange af eleverne på Vivild Gymnastik- & Idrætsefterskole, som gerne vil spille Og du har mulighed for at blive badmintontræner. Du skal selv have din ketcher med. Der vil være god teknik-, slag- og spiltræning. Der er rig lejlighed for at træne videre om aftenerne da hallen ikke altid er udlejet. Vi er i samarbejde med DGI og 3 andre efterskoler på Djursland om at spille turneringer, stævner og afholder træningssamlinger. Vi afholder her på skolen Østjyske Mesterskaber i badminton for efterskoler. Vi deltager ofte i DM for efterskoler.
Vi spiller kampe, duellerer ofte internt mod hinanden og vi planlægger enkelte kampe mod spillere fra lokale hold. I kampene afprøver vi teknik, taktik og fysik.

Basketball
Vi spiller basketball en gang om ugen. Du kan lære spillet fra start, eller du kan videreudvikle dit talent. Der er mange som spiller basketball i deres fritid på efterskolen. Tekniktræning med mange skud og driblevarianter. Meget taktisktræning med systemer og opstillinger. Der vil altid i træningen være meget spiltræning.

Bordtennis
Der spilles med bevægelsesglæde og sund konkurrence for øje. Målet er desuden at få kendskab til både single- og doublespil, så man kan afvikle bordtenniskampe efter de gældende regler. Til træningen afvikles der som udgangspunkt altid turnering. Der øves ikke med et stramt fokus på at lære forskellige teknikker eller slag, omend der også arbejdes med serv og/eller returnering, hvis man som spiller ønsker at forbedre sig.

Fitness
Vi arbejder med håndvægte og småredskaber og arbejder hele kroppen igennem for at styrke musklerne.  

Ultimate
Et holdspil der kræver god kondition, taktisk overblik og spilforståelse.
 
Halvmaraton
Eleverne træner sammen og hver for sig op til halvmaratondistancen. De lærer om løbestrategier og følger et stramt løbeprogram, så vi sikrer, at kun de elever, der er forberedte, løber distancen.

Strandlækker
Et forårsvalgfag i 3. periode. Styrke- og konditionstræning for begge køn

Dans
Forskellige stilarter inden for dans afprøves alt efter hvilke lærere, der udbyder faget.

Crossfit
Et fag med fokus på opbygning af muskelstyrke og udholdenhed. Der arbejdes udendørs og indendørs.

Puls og styrke
Et fitnessvalgfag hvor der veksles mellem puls- og styrkepas. Hele kroppen bliver arbejdet igennem på 60 min.

Rigtige mænd
Kan du godt lide at blive beskidt og få afprøvet både dine fysiske og psykiske grænser? Elsker du samarbejde og at udfordre dig selv i en samlet gruppe af drenge? - Så er “Rigtige mænd” noget for dig!
Vi skal skyde, løbe, bevæge os, spise anderledes mad, men først og fremmest; have det sjovt som samlet flok!

Spring
Du får mulighed for at blive dygtigere til at springe. Hvis du ikke kan i forvejen, kan du lære at stå på hænder, lave forskellige spring på måtte, på springbræt, over plint mm. Vi tager udgangspunkt, der hvor du er og fortsætter derfra.

Rytmisk Gymnastik
I dette fag har du mulighed for at få flere udfordringer rent gymnastisk. Rytmisk gymnastik er en blanding af rytmisk gymnastik og dans, og der arbejdes med rytmer, udtryk og elegance. Man laver en serie på ca. 3-4 min. varighed, som indgår i vores fælles opvisningsprogram.

Yoga
Styrke, smidighed og balance er super i alle idrætsgrene. Vi træner roligt og øger vores kropsbevidsthed. Slutter med afspænding.

Rugby
Et fedt drenge- og pigefag hvor vi skal bruge musklerne og gerne må blive beskidte. Vi går til den og til hinanden, så du skal ikke være for ømskindet.

Spinning
I dette fag spinner (cykler) vi til musik, og du får trænet din kondition på en sjov og effektiv måde.
 
Årets gang
Dagsrytme
Nedenstående plan er gældende for de fleste dage. Onsdag afviger, fordi eleverne sover til kl. 8.00. Formiddagen onsdag er derfor lidt anderledes.
 
6.45   –   7.00 Morgenmad for de elever, der skal gøre rent og være i køkkenet
7.00   –   7.30 Morgenmad for de andre
7.30                 Oprydning på værelset
7.55   –   8.15 Morgensang
8.20   –   9.05 Undervisning
9.05   – 10.00 Undervisning
9.50   – 10.20 Pause
10.20 – 11.05 Boglig undervisning + evt. Fortælletime 25 min
11.10 – 11.55 Undervisning
12.00 – 12.50 Middagspause (varm mad)
12.50 – 14.10 Undervisning (boglig/valgfag)
14.10 – 14.25 Pause  
14.25 – 15.45 Undervisning (boglig/valgfag)
15.45 – 16.00 Pause 
16.00 – 17.20 Undervisning (valgfag)
17.30 – 18.00 Aftensmad
18.15 – 19.15 Lektie-/ Stilletime
19.20 – 21.00 Enkelte valghold
22.00              På egne gange
22.20              På eget værelse- på vej i seng.
22.30              Godnat
 
Mobilregler
I tidsrummet 7.00 til 19.15 er telefonen i hverdagene som udgangspunkt på værelset, med mindre andet er aftalt med en lærer. I resten af tiden må telefonen medbringes rundt på skolen.

Ugerytme
De unge møder ind på efterskolen søndag aften mellem kl. 19 og 22.
De unge kan tage på weekend fredag kl. 14.45.
Vi nyder at have mange elever i weekenderne og har ofte mellem 80 og 130 elever, der bliver på skolen i weekenden.
 
Årsrytme
Vi har 42 skoleuger. Vi holder efterårsferie, juleferie, vinterferie (uge 7). Vi holder helligdagene fri, men har undervisning de 3 dage i påsken før skærtorsdag.
Vi har weekender, hvor eleverne skal være her (obligatoriske weekender), hvor dagene tæller med i undervisningen.
Vi har forlængede weekender (oftest efter en obligatorisk weekend), hvor eleverne opfordres til at lægge tandlægebesøg o.l., så det ikke går ud over almindelige undervisningsdage. De forlængede weekender ligger fra torsdag aften til søndag eller fra fredag eftermiddag til mandag aften.
Resten er almindelige weekender, hvor eleverne vælger, om de ønsker at være her eller tage hjem.
I løbet af året har vi en del anderledes dage. Introdage, brobygning for 10.kl, teateruge, friluftstur, Norgestur (skitur), gymnastikuger, terminsprøver, afsluttende prøver og afslutningsuge, foruden de mange stævner, kampe, én-dags ture og opvisninger i løbet af året.
Der laves nyt skema 3 gange i løbet af skoleåret. 1 periode er indtil efterårsferien. 2 periode fra efterårsferien til Påske. 3. periode fra påske til mundtlige prøver.

Anderledes uger
Vi har en del uger og dage med anderledes program.
Formålet med de anderledes dage og uger er, at eleverne oplever at arbejde fælles om et projekt i sammenhængende tid. Gennem andre arbejdsformer og andre emner oplever de sig selv og hinanden på nye måder og bliver derved klogere på sig selv og andre.
 
Startdage
3 dage med lege og aktiviteter, som introducerer vores hverdag, og hvor eleverne lærer hinanden at kende, snakker i familiegrupper, klasserne og teams om VGI`s rammer, regler og mål og meget andet. I hele den første uge er morgensamlingerne bygget op om efterskolefællesskabet og en indføring i efterskolelivet, med fokus på mange af de udfordringer og glæder det bringer med sig.

Molstur
Tur, hvor formålet er at eleverne mærker på krop og sjæl, hvad det vil sige at være på friluftstur. Hele skolen tager samlet afsted, og der vil være en del fællesaktiviteter. De unge skal bo på forskellige måder udendørs, lave mad og samarbejde om det hele. De bliver presset fysisk og psykisk og skal som gruppe fungerer sammen. Samarbejde er en forudsætning. Den gode oplevelse er omdrejningspunktet.

Teateruge
8 dage med skuespil, scenebygning, medieværksted, dans, kostume og kulisseværksted, musik og sang afsluttende med 3 forestillinger.

Påskedage
Dagene består af bedsteforældredagen, en aktivitetsdag og gymnastikopvisningsdag i Gigantium.

Bedsteforældredag
En hel dag hvor elevernes bedsteforældre er inviteret til en dag sammen med deres børnebørn. Der vil bl.a. være sangtime, fortælletime og gymnastikopvisning.

Forældredage
I løbet af året har vi 1 dag i november, der indeholder tale, sang, forældresamtaler med k-lærer eller faglærer samt gymnastikfremvisning.
Derudover har vi 1 dag i marts der indeholder tale, sang, forskellige efterskoleaktiviteter, man kan lave sammen med sit barn, samt elevernes gymnastikopvisning.

Gymnastikopvisningsweekend
Alle eleverne er af sted en weekend og laver 3-5 opvisninger. Vi kører i bus rundt og overnatter på en anden efterskole. Eleverne oplever, hvordan det er at skulle præstere under forskellige forhold. De kommer tættere på hinanden og oplever at være stolte af deres fælles præstation.

Støtteløb i uge 41
Vi laver en løbeindsamling, hvor pengene går til et velgørende formål. Der løbes omgange på en rundstrækning a ca. 3 km. Senere på dagen er der hovedrengøring af værelser før efterårsferie.

Obligatorisk weekend i august:
Den første weekend hvor eleverne skal være på Vivild. Her er det overordnede formål, at eleverne skal lære hinanden at kende, opbygge fællesskabs ånd og finde deres egen plads på ”holdet”. Der laves lærerstyrede aktiviteter hele weekenden, hvor idræt, sang, lege, gå/cykelture mv. er i højsædet. 

Obligatorisk weekend i september.
Søndag er det elevernes første rundvisning. Eleverne oplæres i at fortælle om efterskole, om Vivild og det at fortælle for fremmede. Derefter vises der rundt.

Fodboldstævne på Vivild.
Stort arrangement med 14 andre efterskoler, hvor der spilles turnering for A og B hold i begge køn. De få elever, der ikke spiller, er med som arrangører.

Efterskolernes dag
Eleverne er med til at få skolen til at skinne om formiddagen, hvor der også fortælles om dagens indhold og fælles forventninger. Om eftermiddagen er der aktiviteter rundt på skolen, hvor eleverne er med til at fortælle, vise rundt og lave forskellige aktiviteter. Eleverne oplever, at det er deres sted, de viser frem.

Juledage
1,5 dag op til juleferien står i julens tegn. Vi har sammensat et program, der indeholder rigtig mange juletraditioner, så vi giver vores bud på en god jul.

Søskendeweekend
Det er en weekend hvor eleverne må invitere en eller flere yngre familiemedlemmer til en overnatning på skolen. Weekenden ligger som regel i december måned, og programmet løber fra kl 10 lørdag til kl 13 søndag.

Brogygnings- og terminsprøveuge uge 46
10. klasse eleverne tager hver morgen til erhvervs/gymnasiale skoler i Randers og Grenå for at få et klarere begreb om det valg de står overfor at træffe i foråret. 
9. klasserne har i denne uge terminsprøver og Studie10 eleverne laver projekt i denne uge.

Erhvervseftermiddag/aften.
Forældre og skolevejledere giver de unge indblik i forskellige erhverv. Skolevejleder fortæller om generelle forhold og forældrene laver hver en stand, som eleverne cirkulerer rundt imellem. Alle elever hører mindst 3 oplæg. En god dag, hvor de unge stolt viser deres forældre frem, og hvor de får øget indsigt i kendte og hidtil ukendte erhverv. Dette er bl.a. en optakt til projekt- og OSO-opgaven.

Oso- og projektuge
Alm. 10. klasse eleverne skriver deres obligatoriske selvvalgte opgave. Arbejdet resulterer i afleveringen af et produkt og en fremlæggelse, som derefter bliver bedømt af projektvejlederen. Opgaven tager sit udgangspunkt i elevernes uddannelsesplan. 
9. klasse eleverne har projektuge, samtidig med, at 10. klasserne arbejder med deres OSO. Også 9. klasses projekterne afsluttes med afleveringen af et produkt, en fremlæggelse og en bedømmelse. Studie10 eleverne har projektuge og slutter med fremlæggelser.
 
Boglige fagdage
Timerne varetages af teamlærerne. Der undervises i et eller flere af de obligatoriske boglige fag fra skemaet. Der er mulighed for at undervise projektorienteret og på tværs af fagene.

Gymnastikeftermiddage
Der undervises i gymnastik med henblik på de kommende opvisninger om eftermiddagen de dage, der er teamformiddage.

Kampdage
Flere gange om året er der kampdage, hvor nogle elever er til et stævne. Til de større stævner i badminton, fodbold, håndbold og volleyball deltager vi typisk med fem til syv hold.

ØM i Badminton 
Et stort arrangement, hvor der kommer badmintonspillere fra 7 andre efterskoler. Mange af vores elever er med som spillere, andre står som arrangører. God dag, hvor mange elever oplever at tage ansvar for vigtige ting, der skal lykkes og fungere på dagen.

ØM i håndbold 
Et stort arrangement, hvor der kommer håndboldhold fra 10 andre efterskoler. Der spilles kampe i 4 haller. Mange af vores elever er med som spillere, andre står som arrangører. God dag, hvor mange elever oplever at tage ansvar for vigtige ting, der skal lykkes og fungere på dagen.

Øm i volleyball 
Vi tager til stævne med alle vores aktive volleyballspillere. De hjemmeværende elever har almindelig undervisning eller tager på ekskursion.

Trænerkurser
Skal vi have et kort afsnit om vores weekend med trænerkurser her?

Skriftlig prøveperiode 
Eleverne er til èn prøve om dagen. Resten af dagen læser de eller laver diverse aktiviteter på området. Studie10 eleverne har projektarbejde i disse dage.

Fordybelsesperiode
Inden den mundtlige prøveperiode begynder afsættes et par uger, hvor eleverne koncentrerer sig om de fag de skal til prøve i. De skal have spørgetid/undervisning/eller et valgfag både formiddag og eftermiddag på de dage, hvor de ikke er til prøve. Studie10 eleverne forbereder deres årsopgave.

Mundtlig prøveperiode 
I løbet af prøvedagene afvikles samtlige mundtlige/praktiske prøver. I samme periode har eleverne på skift rengøringsopgaver på skolens fællesområder. 9. og 10. klasse skal have spørgetid/undervisning eller et valgfag både formiddag og eftermiddag på de dage, hvor de ikke er til prøve. Studie10 eleverne forbereder og afslutter deres årsopgave.

Skitur 
Vi tager hvert år på ski i Norge. Formålet med turen er at opleve noget, der er større end dagligdagen. Der er fortsat fokus på opbygning af fællesskabet og nye fællesskaber, styrke kammeratskabet og selvfølgelig blive bedre til de aktiviteter, der udbydes på skituren. Her udfordres både dygtige skiløbere og elever, som aldrig har prøvet at være på ski før.

Sluttur. 
4 dage i det fri, hvor samarbejde, samvær og råhygge er kodeord.

Slutdage
De sidste to dage består af oprydning fra sluttur, rengøring, samt en afslutningsaften. Sidste eftermiddag hvor forældrene henter deres barn består af taler, sange, billeder fra året, samt udlevering af afgangsbeviser. 
 
Uddannelses- og erhvervsvejledning
Studievejledningen på VGI er en integreret del af opholdet. Vejledningen er målrettet mod at styrke dig i dit valg af ungdomsuddannelse og erhverv. Alle får i løbet af året minimum en afklarende samtale med en af skolens vejledere. I denne samtale drøfter vi de ønsker, du har i forhold til valg af ungdomsuddannelse. Vi tager udgangspunkt i de ønsker og planer du har beskrevet i den uddannelsesplan, som du har arbejdet med, inden du begyndte på VGI. Dine planer skriver du ned i din uddannelsesplan. Denne finder du på www.minuddannelse.dk, hvor eleven logger sig på med sit UNI-login. Hvis du efter den første samtale ikke er afklaret i valget af ungdomsuddannelse, tager vi endnu en samtale.

Brobygning
Hvis du går i 10. klasse, skal du i 1 uges brobygning. Brobygningen er fordelt således, at du skal tre dage på én ungdomsuddannelse og 2 dage på en anden. Mindst den ene af de to uddannelser skal være en erhvervsuddannelse (EUD, EUX, HTX, HHX), og den anden kan eksempelvis være STX (alment gymnasium). Du skal i brobygningen afklares om, hvilken ungdomsuddannelse, der passer til lige netop dine ønsker. Brobygningen foregår enten i Randers eller Grenå.
 
Erhverspraktik
Hvis du ønsker at komme i erhvervspraktik foregår denne i efterårsferien (uge 42) eller i vinterferien (uge 7) med udgangspunkt hjemmefra.
 
Praktiske opgaver – rengøring og køkken.
Formålet med at disse funktioner er en del af elevernes liv på skolen er, at eleverne tilegner sig nogle praktiske færdigheder og en vis teoretisk viden, så de kan være ansvarlige for de praktiske funktioner på skolen, samt at de senere kan drage nytte af disse færdigheder.
Desuden er det formålet, at eleverne får en forståelse for, at disse funktioner udgør en ligeså væsentlig del af skolens helhed som undervisningen i de traditionelle fag.
 
Rengøring
Eleverne er med i den daglige rengøring af alle fællesområder både inde og ude. Dette går på skift og foregår hver morgen, mens de øvrige elever spiser morgenmad. Rengøringen foregår under vejledning fra vores rengøringspersonale.
Derudover har eleverne ansvaret for rengøringen af eget værelse. Eleverne rydder op på værelset dagligt og laver derudover grundig værelsesrengøring en gang om ugen, hvor elevens ganglærere følger op på, at det er i orden.
Alle steder på skolen gælder det, at man er ansvarlig for oprydning og rengøring. Herved tilegner eleverne sig et ansvar over for den hygiejniske standard i deres hverdag.
 
"Køkkenlære"
Eleverne er på skift med i køkkenarbejdet, således at de i løbet af en uge bliver præsenteret for de funktioner, som det daglige køkkenarbejde kræver.
Det består især i anretningen af mad, rengøring, opvask samt snakke om hvad maden indeholder, energiindhold og fornuftige arbejdsstillinger.
 
Praktiske oplysninger
HER kan du se og hente infofolderen om alle praktiske oplysninger om efterskoleopholdet.

HER kan du se vores kalender.
 

2018 Bang-Vester